Geboren in 1811

Geboorteakte Westdongeradeel (mairie Nes), 1811
Aangiftedatum 1 oktober 1811, akte nr. 13
Maaike Idsardi, geboren 30 september 1811
Dochter van Eelke Idzes en Baukjen Tjallings
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Idsardi"Bijdrage van Eelke Idsardi (Leeuwarden):

Ik stam af van de Idsardi die 1811 de naam Idsardi aannam.Ik ben in het bezit van de akte van aanname van die naam.Via de stamboom die ik bezit kom ik uiteindelijk bij de vader van Maaike terecht,
Lees meer


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Maaike Idsardi of bent u zelf misschien een afstammeling van haar, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

17 december 1811
J.A. Willinge te Oldeberkoop, zal als gelastigde van Jonkheer ONNE ZWIER VAN HAREN ERFGENAMEN, OP Dingsdag den zeventienden December aanstaande, by den finalen Palmslag Verkopen: De twee fraaye BUITENPLAATZEN staande te Wolvega, gelyk mede verscheidene Boere ERVEN te Wolvega, Finkega, en Peperga, welke op den 4 November in veilinge gebragt zyn. Al wie daar aan gadinge maakt, kome op voors. Dingsdag, des voordemiddags te elf uur, ten huize van Klaas Hanses Kopfer, in de drie Pylaars te Wolvega.