Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 25 september 1811

 • Abe, zoon van Sies Annes en Afke Eiles (gem. Doniawerstal)
 • Anne, zoon van Syds Annes en Rinske Ates (gem. Franeker)
 • Bauke, zoon van (niet genoemde vader) en Lutske Baukes (gem. Wonseradeel)
 • Baukje, dochter van Jurjen Minnes Bakker en Anke Tjerks Atsma (gem. IJlst)
 • Bontje, dochter van Albert Harmens Otter en Antje Klases (mairie Sintjohannesga)
 • Gooikjen, dochter van Sipke Paulus Wellinga en Eva Maria Rosina Martinus Helbig (gem. Smallingerland)
 • Haaye, zoon van Durk Tijssens en Reinou Lykeles (mairie Metslawier)
 • Hittie, dochter van Meindert Jans en Willemke Ietes (gem. Wymbritseradeel)
 • Iebele, zoon van Jan Frederiks Schregardus en Doetje Doedes (mairie Ee)
 • Jan, zoon van Albert Lykels en Aaltje Jans (gem. Weststellingwerf)
 • Jentje, zoon van Jan Jentjes en Yttje Gosses (gem. IJlst)
 • Klaaske, dochter van Lammert Deddes en Trientje Jetses (gem. Lemsterland)
 • Tjieuwke, dochter van Willem Riemers en Geertje Liebbes (gem. Tietjerksteradeel)
 • Tjitske, dochter van Atze Heeres en Tjitske Jelmers (gem. Idaarderadeel)
 • Willem, zoon van Albert Jakobs en Jeltje Willems (gem. Idaarderadeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

20 december 1811
Men vraagt een PERSOON 24 à 25 Jaaren oud zynde van de Protestantse Godsdienst, onbesproken van gedrag en bekwaam zynde de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen grondig te kunnen Onderwyzen, als eerste Secondant in een Kostschool te leeuwarden. De beloning 3 à 400 Guldens zal naar de Talenten geevenredigd zyn. Adres door gefrankeerde Brieven aan Waubert de Puiseau te Leeuwarden.