Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 16 september 1811

 • Aaltje, dochter van Gabe Sjoukes Rolsma en Trijntje Klazes Kramer (gem. Bolsward)
 • Antje, dochter van Gosse Sierks en Dieuwke Everts (gem. Tietjerksteradeel)
 • Auke, zoon van Reinder Ietzes Veenstra en Lempke Aukes Wiersma (gem. Bolsward)
 • Elisabet, dochter van Jan Hendriks Runia en Grietje Martens (gem. Bolsward)
 • Hylke, zoon van Haye Fokkes en Hylkjen Minderts (Augustinusga)
 • Jacob, zoon van Hessel Wytzes Pettinga en Jantje Pieters (gem. Menaldumadeel)
 • Jacob, zoon van Popke Herres en Wiepk Jacobs (gem. Gaasterland)
 • Jan, zoon van Rinze Jans en Rinsche Jans (gem. Barradeel)
 • Jan Herman, zoon van Georg Rud. Hulshof en Johanna M. de Pril (gem. Doniawerstal)
 • Jautje, dochter van Johannes Pieters Lanting en Jeltje Jille Jacobi (gem. Leeuwarden)
 • Leonora Johanna, dochter van Jelle Banga en Teetske van der Kooi (gem. Franeker)
 • Pietie, dochter van Teunis Teunis Bootsma en Taetske Dooitzes Dijkstra (gem. Wymbritseradeel)
 • Rinske, dochter van Symon Symons Posthuma en Wytske Rinses (gem. Wonseradeel)
 • Sibbeltie, dochter van Klaas Ypkes en Trijntje Ypes (gem. Wymbritseradeel)
 • Sytske, dochter van Taede Riemers en Bintje Symons Algra (gem. Tietjerksteradeel)
 • Titje, dochter van Klaas Johannes en Sijke Pieters (gem. Barradeel)
 • Ype, zoon van Klaas Yppes en Diegjen Jans (gem. Workum)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

11 november 1811
De Wed. D. SCHREUDER, in de Wyde Steeg te Leeuwarden, adverteerd, dat zy weder, gelyk in voorgaande Jaaren, continueerd in het verkopen van Schoongemaakte RUNDER-, VARKENS- en SCHAPEDARMEN, en in het schoonmaken van PENSEN. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie.