Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 29 oktober 1811

 • Abraham Fredericus Anestasius, zoon van Jacobus Bruinsma en Hillegonda Maria Roze (gem. Leeuwarden)
 • Akke, dochter van Johannes Durks en Foekjen Jolles (gem. Doniawerstal)
 • Clara, dochter van Abraham Elkan Levy Kan en Vrouwkje Jacob Levy (gem. Leeuwarden)
 • Dorothea, dochter van Jelle Johannes en Aatje Fokkes (Beetsterzwaag)
 • Evert, zoon van Piebe Jacobs en Sjouwkje Jacobs (gem. Harlingen)
 • Gesina, dochter van Douwe Jakkels Donema en Wygeltje Foppes Mellema (gem. Schiermonnikoog)
 • Grietje, dochter van Thomas Jacobus Eppinga en Ymkjen Jans (gem. Wonseradeel)
 • Hendrik, zoon van Willem Roelofs en Ebeltje Lolkes (gem. Lemsterland)
 • Jacob, zoon van Jan Jacobs Stienstra en Sjieuke Sijes Bonga (Blija)
 • Jacob, zoon van Lieuwe Klazes en Antie Jans (Nieuwkruisland)
 • Jan, zoon van Sjoerd Jans en Jetske Jans (mairie Huizum)
 • Jeltje, dochter van Oege Sakes en Trintje Jochems (mairie Mildam)
 • Jetje, dochter van Rinse Jelles en Dettje Paulus (gem. Tietjerksteradeel)
 • Jurjen, zoon van Stephen de Haan en Renske Geldersma (gem. Sneek)
 • Lammigje, dochter van Meine Botes en Aaltje Gerrits (gem. Lemsterland)
 • Libkjen, dochter van Libbe Christiaans en Elsche Jaspers (mairie Heerenveen)
 • Marike, dochter van Jurjen Douwes en Marike Douwes (gem. Dantumadeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

17 december 1811
J.A. Willinge te Oldeberkoop, zal als gelastigde van Jonkheer ONNE ZWIER VAN HAREN ERFGENAMEN, OP Dingsdag den zeventienden December aanstaande, by den finalen Palmslag Verkopen: De twee fraaye BUITENPLAATZEN staande te Wolvega, gelyk mede verscheidene Boere ERVEN te Wolvega, Finkega, en Peperga, welke op den 4 November in veilinge gebragt zyn. Al wie daar aan gadinge maakt, kome op voors. Dingsdag, des voordemiddags te elf uur, ten huize van Klaas Hanses Kopfer, in de drie Pylaars te Wolvega.