Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 5 mei 1811

 • Aaltje, dochter van Jelle Sietzes en Tietje Klaazes (mairie Metslawier)
 • Alle, zoon van Eelke Jans en Saapke Sipkes (Kollum)
 • Egbert, zoon van Eelke Jans en Saapke Sipkes (Kollum)
 • Helmerus, zoon van Wilhelmus Beekhuis en Janke Kloeck (gem. Tietjerksteradeel)
 • Jacob, zoon van Jan Mooy en Mayke Clasen (gem. Ameland)
 • Jan, zoon van Doeke Johannes en Akke Jans (Ferwerd)
 • Jantje, dochter van Tjerk Klaases en Trintje Geerts (gem. Utingeradeel)
 • Jelle, zoon van Kornelis Durks Zijlstra en Jeltje Jelles Brouwer (Buitenpost)
 • Klaas, zoon van Hylke de Vries en Trintje Klases (mairie St. Annaparochie)
 • Klaaske, dochter van Anne Lieuwes en Tjetske Tietes Wiersma (gem. Wonseradeel)
 • Maaike, dochter van Adolf Aizes Hemminga en Antje Gerrits (mairie Metslawier)
 • Pieter, zoon van Hendrik Weers en Johanna Druinhuizen (gem. Leeuwarden)
 • Saakjen, dochter van Roel Syberijns en Jacobjen Geerts (Beetsterzwaag)
 • Trijntje, dochter van Keimpe Geeles en Bregtie Liebbes (gem. Tietjerksteradeel)
 • Trijntje, dochter van Jildert Willems en Jeltje Joukes (gem. Workum)
 • Wiebe, zoon van Markus Wiebes van Terwisga en Trijntsje Murks (gem. AEngwirden)
 • Wouter, zoon van Theodorus Keyser en Boukje Dirks (gem. Leeuwarden)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

30 december 1811
De gezamentlyke BROUWERS binnen Harlingen, adverteeren aan hunne geëerde Begunstigers , dat zy voornemens zyn, met 1 January 1812, provisioneel de BIEREN TE DEBITEEREN ALS VOLGT: De Ton ƒ 5-:-: op ƒ 7-:-:, de ƒ 10-:-: op ƒ 15-:-: op ƒ 20-:-: En de ton op ƒ 25-:-: de meerdere en mindere quantiteiten, ieder in zyne zoort naar advenant, veroorzaakt door de nieuw bezwaarde Ryksbelastingen op deze Afaire, dat tydstip integaan.