Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 22 november 1811

 • Abraham, zoon van Rintje Jallerts en Markjen Abrahams (gem. Rauwerderhem)
 • Anne, zoon van Gerrit Jacobs en Antje Hendriks (gem. Doniawerstal)
 • Antje, dochter van Steven Douwes Tuinstra en Klaaske Klases (gem. Sneek)
 • Bartle, zoon van Meindert Bartles Bangma en Lijsbeth Lieuwes (gem. Wonseradeel)
 • Catharina, dochter van Heere Ritskes en Antje Fokes (Beetsterzwaag)
 • Claas, zoon van Jan Jacobs en Gepke Wybes (Marrum)
 • Femmigjen, dochter van Freerk Klazes en Jantje Hendriks Nijemeyer (gem. Haskerland)
 • Gerrit, zoon van Jan Gerrits Krol en Diuke Clases (gem. Doniawerstal)
 • Hendrikje, dochter van Jacob Roelofs en Grietje Hendriks (gem. Bolsward)
 • Hiltje, dochter van Willem Jacobs en Imkjen Everts (gem. Tietjerksteradeel)
 • Jelle, zoon van Abram Pieters en Akke Jelles (gem. Utingeradeel)
 • Klaas, zoon van Kornelis Okkes en Antje Klaases (mairie St. Annaparochie)
 • Meindert, zoon van Johannes Abes en Sjouwkje Gatzes (gem. Workum)
 • Minke, dochter van Jan Taekeles Wiersma en Antje Dirks (gem. Franekeradeel)
 • Naamloos kind, dochter van Auke Johannes en Leentje Jurjens (gem. Lemsterland)
 • Pieter, zoon van Johannes Pieters en Sjoukjen Jans (mairie Mildam)
 • Sjoerd, zoon van Ate Meinderts en Menke Jans (gem. Tietjerksteradeel)
 • Sybout, zoon van Jan Johans en Tjetske Sybouts (gem. Franeker)
 • Willem Jilderts, zoon van (niet genoemde vader) en (niet genoemde moeder) (gem. Wymbritseradeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

22 november 1811
ALMANAKKEN MET ROOD, werden by D. v.d. SLUIS en de Wed. SEYDEL, Boekdrukkers, beide by de Vischmarkt te Leeuwarden, ten minsten pryze veele soorten uitgegeven, zynde voorzien met de hervormde, Doopsgezinde en Roomsche Classen, lietjes, Friesch, Boers, Plaatsjes, Grappen, Raadzels, enz. –By dezelven zal zo dra mooglyk mede ten naasten pryze werden afgeleverd Departementaal FRIESCH KANTOOR en SCHRYF-ALMANAKKEN.