Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 1 juli 1811

 • Annegje, dochter van Foke Wyerts en Froukjen Dirks (gem. Weststellingwerf)
 • Fokke, zoon van Reinder Klazes en Sjoukjen Broors (gem. Smallingerland)
 • Geeske, dochter van Eerde Lourens en Jeltje Berents (Augustinusga)
 • Grietie, dochter van Frans Franzes en Jeske Hendriks (gem. Gaasterland)
 • Harmina, dochter van Herre Enninga en Elisabeth Keimpema (gem. Harlingen)
 • Hendrikjen, dochter van Wolter Harmens Brink en Meintjen Hendriks (mairie Sintjohannesga)
 • Hillebrand, zoon van Auke Cornelis en Rinske Hillebrands (gem. Leeuwarden)
 • Jacob, zoon van Klaas Huysman en Geertje Dirks Visser (gem. Vlieland)
 • Jan, zoon van Pier Jans Lieuwerink en Sytske Fokkes (gem. Sneek)
 • Jitze, zoon van Jacob Hanzes Klaver en Lyfke Jitzes (gem. Menaldumadeel)
 • Lutske, dochter van Anne Geerts Boersma en Geeske Jelles Lenting (gem. Franeker)
 • Rinske, dochter van Coerd Hamer en Antje Siebes (gem. Leeuwarden)
 • Trijntje, dochter van Tjeerd Douwes en Trijntje Ypes (mairie Vrouwenparochie)
 • Trijntje, dochter van Ulbe Wabes en Gerkjen Arends (gem. Wonseradeel)
 • Watze, zoon van Watze Ages en Emke Eeuwes (mairie Holwerd)
 • Wybe, zoon van Jelmer Lieuwes en Antje Thijsses (gem. Sneek)
 • Yttje, dochter van Tjeerd Douwes en Trijntje Ypes (mairie Vrouwenparochie)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

20 december 1811
Men vraagt een PERSOON 24 à 25 Jaaren oud zynde van de Protestantse Godsdienst, onbesproken van gedrag en bekwaam zynde de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen grondig te kunnen Onderwyzen, als eerste Secondant in een Kostschool te leeuwarden. De beloning 3 à 400 Guldens zal naar de Talenten geevenredigd zyn. Adres door gefrankeerde Brieven aan Waubert de Puiseau te Leeuwarden.