Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 27 november 1811

 • Antje, zoon van Wybe Rinzes en Hiltje Jarigs (Kollumerzwaag)
 • Durk, zoon van Hendrik Durks en Lemke Jans (gem. Idaarderadeel)
 • Elske, dochter van Douwe Abes en Antje Pieters (gem. Idaarderadeel)
 • Gettje, dochter van Sybe Durks Meelborg en Rigtje Jacobs (gem. Menaldumadeel)
 • Hendrik, zoon van Gerrit Hendriks en Trijntje Jakles (mairie Wommels)
 • Hinke, dochter van Pieter Meinzes Braaksma en Trijntje Jans (mairie Ternaard)
 • Jantje, dochter van Klaas Yebs Dijkstra en Janneke Gerrits (gem. Wonseradeel)
 • Jitske, zoon van Wybe Rinses en Hiltje Jarigs (Kollumerzwaag)
 • Lisabeth, dochter van Jan Harmens de Jong en Anna Harmens Hof (gem. Wymbritseradeel)
 • Maria, dochter van (niet genoemde vader) en Tjerkje Aukes (gem. Harlingen)
 • Pier, zoon van Hessel Gosses en Minke Piers (gem. Wymbritseradeel)
 • Sjoerd, zoon van Heerke Jans en Hiltje Sjoerds (gem. Dokkum)
 • Sytze, zoon van Jelle Sybolts van der Vleugel en Hiltje Lieuwes (gem. Wymbritseradeel)
 • Trijntje, dochter van Luitjen Johannes Jager en Zuster Wytzes Brouwer (gem. Idaarderadeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

30 december 1811
De gezamentlyke BROUWERS binnen Harlingen, adverteeren aan hunne geëerde Begunstigers , dat zy voornemens zyn, met 1 January 1812, provisioneel de BIEREN TE DEBITEEREN ALS VOLGT: De Ton ƒ 5-:-: op ƒ 7-:-:, de ƒ 10-:-: op ƒ 15-:-: op ƒ 20-:-: En de ton op ƒ 25-:-: de meerdere en mindere quantiteiten, ieder in zyne zoort naar advenant, veroorzaakt door de nieuw bezwaarde Ryksbelastingen op deze Afaire, dat tydstip integaan.