Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 25 mei 1811

 • Aaltje, dochter van Antonius Wallon en Christina Akkerman (gem. Leeuwarden)
 • Antje, dochter van Hendrik Annes en Hendrikje Hendriks (Beetsterzwaag)
 • Antje, dochter van Jan Cornelis Zalverda en Antje Dirks Baarda (gem. Wonseradeel)
 • Auke, zoon van Uilke Scheltes en Trijntje Simkes (gem. Barradeel)
 • Eeke, dochter van Pyter Symens Dijkstra en Janke Hendriks (gem. Menaldumadeel)
 • Hendrik Martin, zoon van Otto Hiendirk Gustaf Tietgen en Grietje Keets (gem. Harlingen)
 • Hyke, dochter van Watze Pieters en Rinsie Lases (Hallum)
 • Jacob, zoon van Reinder Alles en Bontje Jacobs Holwerda (gem. Dokkum)
 • Lutske, dochter van Andries Geerts en Jetske Kornelis (mairie Holwerd)
 • Tijske, dochter van Oeble Bartelts en Fettje Andries (mairie Mildam)
 • Trijntje, dochter van Yep Klases en Klaaske Gerryts (gem. Wonseradeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

6 december 1811
J. DARMES van PARYS, heeft de er het Geëerde Publiek bekend te maken, dat hy Onderwys geeft in de Zang, de Spaansche en Engelse Guitar, en de Vlagoolet. – als ook dat zyn Huisvrouw Winterjassen en alles wat tot de Dames-Kleeding behoort maakt; adres in de Groote Kerkstraat by de Doelestraat Lett. F. No. 255 te Leeuwarden.