Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 25 oktober 1811

 • Aafke, dochter van Paulus Simons Zeeman en Henke Durks (gem. Smallingerland)
 • Anna, dochter van Harke Gjalts en Sytske Pieters (Beetsterzwaag)
 • Anthoon, zoon van Pieter Doekes Burman en Elisabeth Arnoldus (gem. Leeuwarden)
 • Barbera Catharina, dochter van Leonard Nauta en Christiana Tetje Gramsma (gem. Leeuwarden)
 • Cornelis, zoon van Jan Cornelis Stoker en Antje Roelofs van der Laan (gem. Leeuwarden)
 • Dieuwke, dochter van Klaas Willems Schuurmans en Marijke Lourens Posthumus (gem. Menaldumadeel)
 • Hendrik, zoon van (niet genoemde vader) en Dirkje Jans (gem. Leeuwarden)
 • Jan, zoon van Jan Jans Klomp en Roelofje Hendrik Putter (mairie Sintjohannesga)
 • Jan, zoon van Heert Pieters en Tyttje Jurres (gem. Franeker)
 • Johannes, zoon van Claas Johannis Ram en Bontje Claases (Ferwerd)
 • Lena, dochter van Romke Pieters Binksma en Antje Johannes (gem. Leeuwarden)
 • Meindert, zoon van Jouwe Menzes en Trijntje Meinderts (gem. Bolsward)
 • Rinske, dochter van Albert Vlietstra en Tjerkjen Pieters Steenstra (gem. Sneek)
 • Rinze, zoon van Bauke Piebes en Botke Rinzes (gem. Hemelumer Oldeferd)
 • Wiebe, zoon van Pieter Wiebes Feenstra en Trijntje Meints (gem. Idaarderadeel)
 • Ymkjen, dochter van Asse Taekes Viersma en Zytske Anskes (gem. IJlst)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

22 november 1811
ALMANAKKEN MET ROOD, werden by D. v.d. SLUIS en de Wed. SEYDEL, Boekdrukkers, beide by de Vischmarkt te Leeuwarden, ten minsten pryze veele soorten uitgegeven, zynde voorzien met de hervormde, Doopsgezinde en Roomsche Classen, lietjes, Friesch, Boers, Plaatsjes, Grappen, Raadzels, enz. –By dezelven zal zo dra mooglyk mede ten naasten pryze werden afgeleverd Departementaal FRIESCH KANTOOR en SCHRYF-ALMANAKKEN.