Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 20 oktober 1811

 • Afke, dochter van Pier Hendriks en Tjitske Jochems (Het Meer)
 • Anna Maria, dochter van Henricus Boekhold en Antje Gerrits (gem. Harlingen)
 • Antje, dochter van Rinze Pytters en Pietje Martens (Marrum)
 • Antje, dochter van Gepke Jeltes en Grietje Hendriks (gem. Leeuwarden)
 • Aukje, dochter van Wiebe Jochems en Berentje Aukes (gem. Harlingen)
 • Froukje, dochter van Gerke Hobbes en Antie Andries (gem. Haskerland)
 • Geertje, dochter van Schelte Gerlofs en Siebrigje Harmens (gem. Lemsterland)
 • Geertruida, dochter van Jan Wytses de Boer en Fedtjen Wiebes (Beetsterzwaag)
 • Grietje, dochter van Lutjen Ytjes Rus en Pietertjen Pieters (gem. Schiermonnikoog)
 • Harmen, zoon van (niet genoemde vader) en Marijke Panhuis (gem. Leeuwarden)
 • Hendrikjen, dochter van Jurjen Elings en Jenke Annes (mairie Mildam)
 • Jan, zoon van Bouwe Sytses en Willemke Jans (Beetsterzwaag)
 • Japikje, dochter van Jacob Rahm en Geertje Hanses (gem. Sneek)
 • Jelte, zoon van Gepke Jeltes en Grietje Hendriks (gem. Leeuwarden)
 • Johan Henrik, zoon van Daniel Hermannus Beucker Andreae en Catharina Elisabeth Huber (gem. Leeuwarden)
 • Oepke, zoon van Jentje Oepkes Vellinga en Gooitske Johannes (mairie Wommels)
 • Reinder, zoon van Meinze Reinders en Aafke Harmens (gem. Dantumadeel)
 • Romke, zoon van Hans Jans en Trijntje Eiles (gem. Doniawerstal)
 • Sjoerdtje, dochter van Foppe Wytzes en Sjoerdtje Cornelis (gem. Dantumadeel)
 • Wytske, dochter van Jan Jacobs Zeven en Sytske Syttes (gem. Dantumadeel)
 • Yttje, dochter van Jan Pieters en Siskje Sijtzes (mairie Nes)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

11 november 1811
De Wed. D. SCHREUDER, in de Wyde Steeg te Leeuwarden, adverteerd, dat zy weder, gelyk in voorgaande Jaaren, continueerd in het verkopen van Schoongemaakte RUNDER-, VARKENS- en SCHAPEDARMEN, en in het schoonmaken van PENSEN. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie.