Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 27 november 1811

 • Antje, zoon van Wybe Rinzes en Hiltje Jarigs (Kollumerzwaag)
 • Durk, zoon van Hendrik Durks en Lemke Jans (gem. Idaarderadeel)
 • Elske, dochter van Douwe Abes en Antje Pieters (gem. Idaarderadeel)
 • Gettje, dochter van Sybe Durks Meelborg en Rigtje Jacobs (gem. Menaldumadeel)
 • Hendrik, zoon van Gerrit Hendriks en Trijntje Jakles (mairie Wommels)
 • Hinke, dochter van Pieter Meinzes Braaksma en Trijntje Jans (mairie Ternaard)
 • Jantje, dochter van Klaas Yebs Dijkstra en Janneke Gerrits (gem. Wonseradeel)
 • Jitske, zoon van Wybe Rinses en Hiltje Jarigs (Kollumerzwaag)
 • Lisabeth, dochter van Jan Harmens de Jong en Anna Harmens Hof (gem. Wymbritseradeel)
 • Maria, dochter van (niet genoemde vader) en Tjerkje Aukes (gem. Harlingen)
 • Pier, zoon van Hessel Gosses en Minke Piers (gem. Wymbritseradeel)
 • Sjoerd, zoon van Heerke Jans en Hiltje Sjoerds (gem. Dokkum)
 • Sytze, zoon van Jelle Sybolts van der Vleugel en Hiltje Lieuwes (gem. Wymbritseradeel)
 • Trijntje, dochter van Luitjen Johannes Jager en Zuster Wytzes Brouwer (gem. Idaarderadeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

20 november 1811
De Ondergetekende, maakt door deze bekend, dat hy begonnen is te fabriseeren, beste en zuivere CHOCOLAAD, in onderscheidene soorten, houd zich gerecommandeerd in een ieders gunst, met belofte van een prompte en civiele bediening. L. METZ, confiturier te Leeuwarden.